Kommun Torpa

Om Torparondellen: "Det luktar maktspel och tjänstemannastyre"

Det luktar maktspel, tjänstemannastyre och frånvaro av demokratiska processer. En stadsdel (Torpa) förväntas bära en annan stadsdels trafikökning (Munksjöstaden) i form av en genomfartsled. Föreslagen lösning är utan alternativ för det demokratiska styret att ta ställning till.

Mycket riktigt finns mycket oro och frustration för den planerade Torpaleden bland boende längs Karlavägen och området runt.

Den som skrivit ledaren visar brist på insikt i sakfrågan. I ena vågskålen finns de människor som bor i villor, bostadsrättsföreningar, hyreshus och rör sig i grönområden längs den tänkta Torpaleden.

Det är inte särintressen som styr dessa protester då tusentals människor påverkas av Torpaleden. Det är i så fall olika allmänintressen som ställs mot varandra.

Man ställer boendes hälsa och trygghet mot trafikomställning - det första felet i ledarens argumentation. För det andra – hur har förslaget om Torpaleden har uppstått?

Förmodligen har man ritat in leden utifrån en karta, inte hur vägen och bebyggelsen faktiskt ser ut. De politiker som vandrat längs Torpaleden, Länsstyrelsen – till och med kommunens tjänsteman tycker förslaget är dåligt.

En gnista av insikt drabbar ledaren när [skribenten] skriver om oroliga innevånare som brickor i ett spel. Det handlar mycket om prioriteringar som våra folkvalda företrädare ska göra. För att kunna göra bra, kloka och hållbara val krävs bra underlag och något att välja mellan - detta är själva grunden i vår demokrati. Detta saknas vid ett kommande beslut.

Gnistan av insikt slocknar fort igen för denna ledare. [Skribenten] frågar sig om villaägarna på Torpa är villiga att kompromissa med sina intressen mot någon tanke om elbilar. Detta är större än ett bullermissnöje – 11 000 mot 400 bilar per dygn utgör en ofantlig trafiksäkerhetsökning och inskränkning i de boendes rörelsefrihet.

Frågan riskerar tjänstemannastyre - det enda förslag som politikerna har haft att förhålla sig till är detta förslag med en stor trafikled längs Karlavägen.

Nu vill tjänstemännen gå vidare med utredning en detta enda alternativ. Jag saknar transparens! Som jag ser det försöker tjänstemännen utöva påtryckningar på politikerna genom att pressa genom utredning av Torpaleden så att det blir en sanning innan beslut – lobbyism i dold agenda.

Pär Wennberg

Fakta

Detta är Torpaleden: Kommunen föreslår en ny genomfartsväg genom Gräshagen och Torpa. Detta för att underlätta trycket på Barnarpsgatan och Torparondellen. I dag kör omkring 350 bilar dagligen genom på den föreslagna vägen. Kommunens förslag innebär att 11 000 bilar kommer åka på vägen varje dag.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen